HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Realizujemy projekt który rozpoczął się  2017-11-12 a zakończy się  2019-02-11. 

 

   
CELE PROJEKTU:
Projekt „Zmniejszając zawartość substancji toksycznych w roślinach podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin dbamy o zdrowie społeczności lokalnej ” skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik. Chcemy, aby nasi uczniowie udoskonalili umiejętności praktyczne w zakresie obsługi, regulacji i eksploatacji nowoczesnych opryskiwaczy. W ośrodku DEULA Nienburg znajduje się stacja kontroli opryskiwaczy posiadająca sprzęt do diagnostyki urządzeń do ochrony roślin, co pozwoli w pełni zrealizować cele projektu.
 
Projekt ma na celu upowszechnienie zasad integrowanej ochrony roślin oraz umiejętności i wiedzy do bezpiecznego i racjonalnego (ekonomicznego) stosowania środków ochrony roślin. Uczniowie opanują zasady transportu i magazynowania środków ochrony roślin. Istotnym celem projektu jest nabycie umiejętności określenia progów szkodliwości na porażonych plantacjach, celem ograniczenia stosowania pestycydów (zminimalizowania ilości). Uczniowie nabędą praktyczne umiejętności wykonywania czynności przed zabiegiem opryskiwania, właściwego przeprowadzenia zabiegu oraz czynności po zabiegu (z właściwym zagospodarowaniem resztek cieczy, mycia opryskiwacza oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych). Celem projektu jest także uświadomienie przyszłym, młodym rolnikom związku właściwego stanu technicznego opryskiwaczy z ilością toksyn wprowadzanych do środowiska, a co za tym idzie do żywności (nabycie umiejętności prawidłowego określenia dawki cieczy, właściwe dobranie typu, rodzaju i wielkości rozpylaczy oraz odpowiedniego ciśnienia cieczy). Jest to szczególnie ważny problem w przypadku upraw roślin, które są spożywane przez  konsumentów beż żadnej obróbki wstępnej (owoce, warzywa, itp.).
 
Ważnym celem jest również opanowanie umiejętności oceny stanu technicznego opryskiwacza, jego poszczególnych podzespołów, co może prowadzić do nierównomierności oprysku i kumulacji środków w niektórych roślinach, co nie jest bez znaczenia na zdrowie konsumenta, mimo, że średnia dawka oprysku była poprawna. Dbałość o aparaturę opryskową, o sprzęt techniczny, z pewnością pozwoli zmniejszyć zużycie środków chemicznych i ich aplikację do roślin. Ważne jest opanowanie umiejętności obliczania dawki cieczy aktywnej do jednego zbiornika i na cała planację, aby uniknąć pozostawania resztek cieczy roboczej po oprysku i konieczności ich neutralizowania lub dodatkowego nanoszenia na plantację.
 
Ważnym celem projektu jest również poznanie nowych i odmiennych technologii stosowanych w rolnictwie niemieckim oraz porównanie ich z technologiami stosowanymi w Polsce. Uczestniczy projektu poznają rodzaje dysz, nowinki technologiczne pojawiające się na rynku sprzętu rolniczego, stosowane nowe substancje czynne w środkach ochrony roślin. Dzięki dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej niemieckiego partnera, podczas stażu, nauczą się analizować materiał celem określenia zawartości toksyn wprowadzonych wraz ze środkiem chemicznym podczas wykonywanego oprysku.
 
Projekt ten, to chęć wyjścia naprzeciw powyższym problemom. Głównym celem projektu jest zapoznanie naszych uczniów z najnowszą techniką stosowaną w Niemczech w dziedzinie budowy, działania, zasad obsługi i eksploatacji opryskiwaczy stosowanych w Unii Europejskiej, jak również możliwość poznania najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych ciągników nowej generacji, ich budowy, działania oraz ekologicznej eksploatacji. Ciekawym doświadczeniem będą zajęcia z agrotroniki dotyczące zastosowania systemów GPS do sterowania maszynami rolniczymi. Tego typu zadania są niemożliwe do wykonania w kraju dlatego nasza chęć skorzystania z mobilności.
 
Projekt ten przede wszystkim jednak wynika z chęci stania się placówką otwartą na Europę i wypełniająca cele strategii Edukacja i szkolenia 2020. Nasze działania w kierunku uznawalności umiejętności osiąganych w projekcie, to odpowiedź na koncepcję uczenia się przez całe życie. Uatrakcyjnienie metod nauczania dzięki stażom zagranicznym wpłynie też na zwiększenie poziomu efektywności nauki w szkole. To z kolei spowoduje poprawę jej jakości i skuteczności. Te kwestie chcielibyśmy także podejmować po zakończonej mobilności, poprzez transfer zagranicznych doświadczeń na nasz grunt, dostosowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy, rozszerzenie słownictwa języków obcych o branżowe, podnoszenie kwalifikacji uczniów na szczeblu praktyk krajowych opartych o zagraniczne doświadczenia i potwierdzonych dokumentami, doskonalenie umiejętności dydaktycznych kadry.
 
Dodatkowymi korzyściami płynącymi z projektu są: wszechstronny rozwój osobisty uczniów, odkrywanie kultury i tradycji Niemiec, budowanie umiejętności interpersonalnych. Dzięki stażowi zawodowemu za granicą uczniowie będą mieli okazję adaptacji do nowego środowiska, zarówno kulturowego, językowego, jak i zawodowego. Staż zagraniczny pozwoli uczniom sprawdzić się w nowych sytuacjach, otworzyć się na nowe realia i tym samym zwiększyć ich społeczne i zawodowe umiejętności.